Corneliu COPOSU: Alternativa de guvernare creștin democrată

Într-un interviu acordat lui Șerban Madgearu la 8 mai 1992, Corneliu Coposu prezenta principiile creștin democrației care au stat la baza programului politic conceput și promovat de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat.

— Domnule președinte, v-aș ruga în primul rând să comentați semnificația recentei primiri a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în Uniunea Europeană Creștin Democrată, după mai vechea afiliere la Internaționala Creștin Democrată.
— Promovarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în Uniunea Europeană Creștin Democrată (UECD) are o deosebită însemnătate. Partidul nostru s-a afiliat la Internaționala Creștin Democrată (ICD) încă de pe când funcționa în clandestinitate (în 1987), iar în 1991 a fost primit ca membru cu statut de observator în UECD.

— Ce credeți despre perspectiva creștin democrației în România?
— Cred că ideologia creștin democrată a partidului nostru are perspectiva de a se impune cu autoritate în viața politică a României și de a cuceri majoritatea masivă a opiniei publice românești.

— V-aș ruga să vă referiți mai pe larg la principiile creștin democrației, pe care PNȚCD le înglobează în programul de guvernare.
— Este dificil să prezinți un program complex și atotcuprinzător, care reprezintă alternativa noastră de guvernare, în cadrul restrâns al unui dialog de presă. Voi încerca să schițez câteva din principiile călăuzitoare ale acestui program, care, credem noi, prezintă soluția ieșirii țării noastre din impasul grav economic, social, politic și moral în care ne aflăm prăbușiți. Obiectivele de căpetenie înscrise în ideologia creștin democrată a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat sunt:
– Mobilizarea eforturilor națiunii pentru unificarea țării și reclădirea instituțiilor democratice anihilate de dictatura comunistă.
– Promovarea idealurilor de libertate, solidaritate, umanism și reconstrucția spirituală și materială a țării.

Sarcina politică a democrației creștine este de a apăra valorile istorice ale trecutului și de a dezvolta perspective și strategii hotărâtoare în evoluția societății, în libertate și armonie. De a promova simțul echității și al solidarității, precum și al toleranței față de convingerile personale ale indivizilor, ca model de conviețuire socială.

Învățătura creștină, prin concepția sa despre om și menirea lui, constituie fundamentul etic și baza morală a politicii responsabile pentru soluționarea problemelor individuale și sociale de interes comun.

Democrația creștină recunoaște și respectă demnitatea omului. Viața persoanei, începând cu a copilului conceput, este intangibilă. Fiecare persoană este socotită unică și de sine stătătoare, emancipată integral de dreptul terților sau al colectivității de a dispune de libera ei afirmare. Omul este răspunzător față de propria lui conștiință, deci față de Dumnezeu, și are dreptul și obligația majoră de a acționa în libertate și în mod responsabil pentru modelarea propriei lui vieți și a lumii înconjurătoare. Individul se dezvoltă și trăiește liber în cadrul societății. Izolarea lui sau comprimarea manifestărilor lui în colectivități amorfe sunt nocive. Relațiile dintre oameni trebuie să se desfășoare în conformitate cu dogma iubirii aproapelui.

Democrația creștină recunoaște egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor. Bărbatul și femeia, colectivitățile etnice, religioase, sociale, profesionale, trebuie să se bucure de drepturi egale, în efortul comun de propășire spirituală și materială a societății. Diferențele de opinii trebuie confruntate deschis, civilizat, în respect reciproc, pornindu-se de la principiul că adevărul absolut nu este monopolul nimănui.

Tentativa de exercitare a presiunilor de orice fel pentru impunerea unor concepții este condamnabilă. Ideologizarea politică este contraindicată. Valorile fundamentale ale doctrinei național-țărăniste creștin democrate pe care partidul nostru vrea să le transpună în viața socială a României sunt: democrația adevărată, morala creștină, patriotismul luminat și dreptatea socială. Aplicarea acestor valori se poate realiza într-o viață liberă, prin solidaritatea cetățenilor pe baza principiilor de dreptate. Libertatea omului are caracter social și este condiționată și îngrădită de libertatea semenilor săi. Fiecare om este obligat să recunoască dreptul la libertate al celorlalți oameni.

Concepția democrației creștine asigură fiecărui om condițiile necesare indispensabile pentru libera afirmare a propriei sale personalități. Legăturile de dependență dintre oameni fac posibilă dezvoltarea unei adevărate libertăți. Libertatea poate fi realizată numai prin modelarea vieții fiecărui individ, în conformitate cu principiul subsidiarității. Acest principiu se opune centralismului statal, precum și colectivismului. Subsidiarismul presupune dreptul la rezolvarea tuturor problemelor prin decizie și acțiune liberă. Sarcina partidului politic este să asigure libertăți și condiții materiale și spirituale optime pentru toți cetățenii, să îi apere de toate relațiile de dependență abuzivă, de sărăcie și opresiune. Proprietatea garantată asigură spațiu de realizare a libertății individuale. Partidul nostru militează pentru renunțarea statului la toate sarcinile care pot fi îndeplinite de persoane particulare, de familii sau de grupuri private constituite în asociații benevole. Principiul subsidiarității are valabilitate și pentru structurile, relațiile dintre comunități și asociații libere și instituțiile de stat. Libertatea se realizează prin responsabilitatea proprie a individului pentru deciziile luate și acțiunile îndeplinite.

Libertatea este indisolubil legată de obligația de autoapărare a valorilor sale prin efortul tuturor cetățenilor, în interiorul comunității și în afara ei. Între individ și societate există un raport permanent de interdependență care exprimă însăși natura socială a omului. Indivizii au dreptul la solidaritate și obligația de a se comporta solidar. Democrația creștină se opune individualismului egoist și colectivismului. Solidaritatea este baza concepției de securitate socială. Solidaritatea și subsidiaritatea sunt noțiuni complementare. Democrația creștină promovează exercitarea dreptului la inițiativă și decizie a tuturor componenților societății. Solidaritatea de grup este mijlocul de reprezentare eficientă a intereselor comune.

Fundamentul dreptății este egalitatea în libertate și demnitate a tuturor oamenilor și accesul lor la legi cu caracter egalitar. Dreptul dă posibilitatea de realizare a libertății. Adevărata dreptate constă în asigurarea de șanse egale pentru toți. Desigur că nu se poate realiza egalitate absolută în existența umană a indivizilor, date fiind deosebirile naturale dintre oameni și dreptul fiecăruia de a-și organiza, fără restricții, activitatea și viitorul propriu. Însă fiecare om trebuie să dispună de posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de viață și de a-și conduce viața după propria lui dorință. Democrația creștină propune luarea unor măsuri compensatoare, în favoarea categoriilor defavorizate, care includ oameni lipsiți de capacitatea de a se autoajuta sau copleșiți de insuccese și de imposibilitatea de a depăși obstacolele majore ridicate în lupta pentru existență. În această categorie intră copiii, bătrânii, bolnavii, invalizii și handicapații. Democrația creștină ține seamă de imperfecțiunile omenești și tinde la depășirea lor, prin străduința de a apropia societatea de perfecțiune, prin garantarea dreptului de folosire a tuturor șanselor pentru realizarea idealurilor individuale.

PNȚCD se consideră îndreptățit și obligat să remodeleze relațiile dintre valorile fundamentale, interdependente, prin stabilirea unui raport optim pe temeiul moralei creștine între libertate, democrație, dreptate socială și patriotism luminat, în funcție de cerințele concrete ale momentului istoric. Aceste valori fundamentale trebuie să servească societății și fiecărui individ. Ele nu se limitează la unele categorii de oameni, nici la extinderea frontierelor, ci sunt chemate să creeze premisele dezvoltării libere și conștiente a personalității individului.

Democrația creștină protejează căsătoria și familia, considerate forme stabile de conviețuire umană și fundament al societății. Nici o altă formă de viață socială nu poate să le înlocuiască. Comunitatea persoanelor legate prin căsătorie pe viață presupune recunoașterea reciprocă a valorii personale a partenerului și împărțirea echitabilă a sarcinilor și a răspunderii pentru copii. Democrația creștină consideră că munca depusă în cadrul familiei este o contribuție activă la contractul dintre generații. Fiecare generație are de îndeplinit sarcina de a se ocupa de supraviețuirea viitoare a societății prin copii și la asigurarea unei vieți decente pentru bătrâni. Democrația creștină are preocupări majore privitoare la tineret. Ea promovează integrarea în conducerea societății a tinerilor, sprijinind pregătirea lor prin asigurarea dreptului la învățătură și la formarea profesională. În același timp sprijină instruirea tineretului în conceptele morale și religioase. PNȚCD consideră că după tragica experiență a opresiunii comuniste, care a denaturat și falsificat istoria, se impune o acțiune largă pentru cunoașterea adevărului istoric și însușirea sistematică a istoriei adevărate, cu toate aspectele ei pozitive sau negative. Munca este considerată ca un mijloc de existență și în același timp, de autorealizare a personalității. Pentru a se asigura dreptul omului la muncă, trebuie să se folosească toate posibilitățile existente și să se creeze noi posibilități. În același timp, o preocupare majoră trebuie să cuprindă garantarea unor condiții umane de muncă și a timpului de refacere și agrement. Statul trebuie să sprijine toate inițiativele individuale, fără să tindă la administrarea dirijată a timpului liber.

PNȚCD acordă o importanță deosebită societății și culturii țărănești și rolului capital pe care-l are agricultura pentru bunăstarea întregii populații. Problema refacerii civilizației rurale — prin respectarea valorilor tradiționale — și problema modernizării condițiilor de trai sunt obiective de căpetenie în programul partidului. În aplicarea acestui program se va proceda la revizuirea legii fondului funciar, la refacerea proprietății private în agricultură, la nivelul anului 1946, la asigurarea de credite ieftine, de lungă durată, pentru exploatările agricole, procurarea de șeptel și de mașini și unelte agricole și la elaborarea unui sistem operativ de sprijinire a loturilor agricole particulare, printr-o legislație adecvată. Democrația creștină sprijină, garantează și apără proprietatea privată, pe care o consideră parte integrată a libertății personale și structura de bază a economiei de piață. Fundamentul spiritual al economiei de piață cu caracter social este format de principiul libertății responsabile născute din concepția creștină despre om și societate. Economia socială de piață se întemeiază pe rentabilitate și dreptate socială, pe concurență, pe solidaritate și pe răspundere proprie și siguranță socială.

PNȚCD își propune dezvoltarea economiei de piață cu caracter social prin întărirea inițiativei personale și prin participarea cetățenilor la realizarea progresului social-economic al societății, fără restrângerea drepturilor și libertăților individuale. Economia socială de piață asigură pentru toți cetățenii libertate personală, egalitatea șanselor, inviolabilitatea proprietății private, progresul social și ameliorarea condițiilor de viață. PNȚCD susține piața liberă ca formă organizatorică a economiei și democrația pluralistă ca formă organizatorică a statului. Politica economică cu caracter social a PNȚCD are caracter umanist și promovează principiul subsidiarității. Repartizarea corectă și echitabilă a veniturilor propulsează rentabilitatea. Economia socială de piață împletește în chip armonios ordinea pieței libere cu ordinea comandamentelor sociale. Stabilitatea valorii monetare este o premisă hotărâtoare pentru realizarea unei rentabilități economice de durată. Obiectivele unei politici sociale, axate pe prosperitatea cetățeanului, în viziunea principiilor creștin democrat sunt: apărarea omului de sărăcie, compensarea nevoilor familiale, asigurarea împotriva unor fenomene neprevăzute cu caracter destabilizator și garantarea îmbunătățirii necontenite a condițiilor generale de viață. Principiile călăuzitoare ale concepției creștin democrate a PNȚCD urmăresc apărarea păcii, întregirea națională prin unirea cu Patria a teritoriilor românești ocupate în mod abuziv și realizarea unității europene, bazată pe respectarea drepturilor omului, colectivităților etnice și națiunilor

Interviu consemnat de Șerban Madgearu
“Cotidianul — Alternativa”, 8 mai 1992

Pe aceeași temă

Adaugă un comentariu

Adresa Dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *